C# Access veritabanı sql bağlantısı


using System.Data.OleDb; //kütüphane çağır

//veri tabanı adresini gir

OleDbConnection baglantı=new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:/Users/lab2pc/Desktop/okul.mdb”);

//listele
baglantı.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(“Select * from ogrenci”, baglantı);
DataSet ds = new DataSet();
adtr.Fill(ds, “ogrenci”);
dataGridView1.DataSource = ds.Tables[“ogrenci”];
adtr.Dispose();
baglantı.Close();

//Kaydet
baglantı.Open();
OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
komut.Connection = baglantı;
komut.CommandText = “INSERT INTO ogrenci([no],[ad],[soyad],[sınıf]) VALUES(‘” + textBox1.Text + “‘,’” + textBox2.Text + “‘,’” + textBox3.Text + “‘,’” + textBox4.Text + “‘)”;
komut.ExecuteNonQuery();
baglantı.Close();
MessageBox.Show(“kayıt yapıldı”);
//Ara butonu
baglantı.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(“Select * from ogrenci where ad=’” +textBox5.Text+”‘ “, baglantı);
DataSet ds = new DataSet();
adtr.Fill(ds, “ogrenci”);
dataGridView1.DataSource = ds.Tables[“ogrenci”];
adtr.Dispose();
baglantı.Close();

//silme
baglantı.Open();
string sorgu = “Delete From ogrenci Where ad=’” + textBox6.Text + “‘”;
OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglantı);
uygula.ExecuteNonQuery();
baglantı.Close();
MessageBox.Show(“silindi”);

//güncelle
baglantı.Open();
OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
komut.Connection = baglantı;
komut.CommandText = “UPDATE ogrenci SET [ad]=’” + textbox2.Text + “‘,[soyad]=’” + textbox3.Text + “‘,[sınıf]=’” + textbox4.Text + “‘ where [no]=”+textbox1.Text+””;
komut.ExecuteNonQuery();
baglantı.Close();
MessageBox.Show(“kayıt yapıldı”);

 


Bir cevap yazın